Pozor!
Od 1.6.2022 jsme na nové adrese
Skořepka 15, Brno město.Dne 26 a 27.9. dovolená..

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu www.ctyrkolky-hombrac.cz platné od 26.1.2018

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách, které provozuje Capirelli Brno s.r.o. ( dále jen "prodávající" ).

Prodávající: 

 

Petr Šustai

IČ: 42692717 (nejsme plátci DPH)

Nivky 33, BRNO 62800

Místo podnikání:

čtyřkolky Hombráč

SKOŘEPKA 15

628 00, BRNO | Česká Republika

více info viz kontakty

 

Kupující

Fyzická, nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu www.ctyrkolky-hombrac.cz

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.


2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky nebo emailem. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky. Podání objednávky je považováno za uzavření kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo adresa prodejny prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

2.a Předmět objednávky a závazky prodávajícího

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které má být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Zboží je zpravidla expedováno do 1 - 5 pracovních dnů.

2.b Závazky kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží.


3. Termín dodání zboží

Zboží bude expedováno dopravci co nejdříve od přijetí objednávky a doručeno kupujícímu dle pravidel dopravce (zpravidla ve lhůtě 1 až 7 dnů). V případě že by se expedice objednávky protáhla na více než 20 pracovních dnů od objednání, bude zákazník informován.

3.a Dopravce

Dopravu zajišťuje dopravce dle aktuální nabídky eshopu. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. V případě, že prodejce zvolí přepravu, která je dle ceníku dopravy levnější než původní přeprava objednaná, bude konečná cena objednávky o tento rozdíl ponížena. 

3.b Převzetí dodávky

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, tzn.: zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu či poškození zboží doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout! Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje přepravci, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nemusí přepravce brát zřetel.


4. Způsob úhrady

Úhrada probíhá v hotovosti, platební kartou, na dobírku v hotovosti i platební kartou, platbou předem, bankovním převodem nebo online platbou skrze platební terminál GoPay či Paypal. Kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. poštovného.


5. Odstoupení od kupní smlouvy

 • (5.1) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 • (5.2) Nejedná-li se o výše uvedený případ uvedený, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 • (5.3) Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupení od kupní smlouvy však doporučujeme zasílat jako přílohu elektronické pošty na email prodávajícího: obchod@hombrac.cz

 • (5.4) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 • (5.5) V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 • (5.6) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 • (5.7) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 • (5.8) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. Ostatní ustanovení

(6.1) V případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

(6.2) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz


7. Reklamace

7.a Kupující

Kupujícímu doporučujeme bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v daňovém dokladu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), je povinen bez zbytečného odkladu, písemně formou elektronické pošty informovat prodávajícího.

7.b Prodávající

O reklamaci prodávající rozhodne ihned nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající. 

7.c Plnění reklamace

Forma plnění reklamační řízení je na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, zpravidla však probíhá následující formou:

 1. oprava vadného zboží ve lhůtě 30 dnů

 2. výměna vadného zboží za nový kus ve lhůtě 30 dnů

 3. sleva z kupní ceny ve lhůtě 7 dnů a to formou výplaty bankovním převodem

 4. výměna zboží za jiné s možností doplatku nebo vyplacení přeplatlku 

 

7.d Zánik nároku na uplatnění reklamace

Nárok na uplatnění reklamace zaniká při:

 • porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou

 • chybným zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy

 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití

 • poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním nevhodným způsobem

 • v případě neplnění garančního servisu (tolerance 5%) je-li u produktu tento servis záruční podmínkou

V případě neoprávněné reklamace je reklamace zamítnuta, zboží je vráceno kupujícímu nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn a cena opravy musí být vzájemně odsouhlasena.


8. Záruční lhůty

Záruční lhůta začíná běžet okamžikem převzetí zboží do osobního vlastnictví a to následovně:

 • 24 měsíců pro koncové zákazníky

 • 12 měsíců pro zákazníky kupující zboží na IČ (dříve IČO)

 • 12 měsíců pro bazarové zboží, takto zkrácená záruční lhůta je vždy uvedena u prodávaného výrobku a zákazník je o její délce touto formou předem informován, snížená záruční lhůta je vždy také uvedena v dokladu potvrzujícím zakoupení zboží ( daňový doklad, paragon )

 • záruční lhůtu nelze zaměňovat s pojmem:  omezení životnosti, životnost - prodávající si vyhrazuje právo na zkrácení či omezení životnosti produktu nebo její části
 • záruku nelze uplatnit na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

9. Garanční prohlídky

U všech námi prodávaných motorových strojů se vyžadují pravidelné garanční prohlídky. Garanční prohlídky jsou nezbytnou podmínkou pro plynutí záruční lhůty.

 • garanční servis není třeba navštěvovat v naší provozovně, ale lze ho provádět například v moto servisu v místě bydliště, podmínkou však je v případě reklamace stroje doložit paragony o pravidelném provádění servisních prohlídek vč. zápisů do servisní knihy

 • garanční prohlídkou se rozumí placená služba viz ceník prací, ceny prací a prohlídek se mohou lišit dle podmínek jednotlivých servisních míst

 

Stroje podléhající garančnímu servisu:

Garanční servis lze provádět v libovolném moto servisu v místě bydliště zákazníka.

dětské 2T čtyřkolky nepožadujeme, pouze doporučujeme skútry Kentoya pravidelně každých 2000Km *
dětské 4T čtyřkolky po 3, 6, 12 a 18 měsících od koupě skútry "ostatní" pravidelně každých 1500Km *
čtyřkolky 150 - 800ccm pravidelně každých 1000Km * mopedy a motorky pravidelně každých 1500Km *
elektro čtyřkolky nepožadujeme, pouze doporučujeme motorová kola nepožadujeme, pouze doporučujeme
UTV a Buggy pravidelně každých 1000Km * elektro kola nepožadujeme, pouze doporučujeme
       

* první garanční prohlídka je vždy ve 300Km po zakoupení a poté dle rozpisu nebo po 12 měsících od koupě, podle situace která nastane dříve


 

 

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.